top of page
Fiskebrosyre framside.JPG

INNLANDSFISKE I   VOSS KOMMUNE

Dei fleste grunneigarlaga på Voss og Voss grunneigarsamskipnad samarbeidar om sal av eit felles fiskekort. "Vossakortet" vert selt på inatur.no, i sportsbutikkane, turistinformasjonen i kulturhuset og på campingplassar på Voss.


Voss kommune sine fiskerettar vert organisert i lag med fiskekortet til Voss grunneigarsamskipnad.


Dei andre fiskekorta:

  • Myrkdalen grunneigarlag sel fiskekort i området Vikafjellet - Myrkdalen.

  • Jordalen Grunneigarlag sel eigne fiskekort for deler av Jordalselva.

  • Evanger Vest grunneigarlag sel fiskekort i området Aldalen - Tyssen.

Learn More

Teksten under er henta frå Sportsfiske på Voss/ Angling in Voss/ Angeln in Voss  Her finn du òg kart over kor vossakortet gjeld. 

"Vossakortet" gjeld fiske etter innlandsfisk med krok i resten av grunneigar-/elveeigarlag i Voss kommune. Vangsvatnet er inkludert (her gjeld det spesielle fiskereglar), medan resten av lakseførande elvar og vatn ikkje er med.

Vossakortet gir tilgang til fiske i nærare 500 tjørn og vatn, og i mange elvestrekningar. Ca 70 % av arealet i kommunen ligg over 600 m.o.h., og Vossakortet gir tilgang til store fjellområder i Stølsheimen, Gråsida, Bordalsfjella og i Raundalen mot Finse. I sør grenser fjellområda til Hardangerfjorden, i nordaust mot Sognefjorden. Fiskekortet omfattar og fiske i fleire store innsjøar som Myrkdalsvatnet (delar av vatnet), Opheimsvatnet, Lønavatnet og Vangsvatnet. I Lønavatnet og Vangsvatnet er det røye i tillegg til aure. Det er fine moglegheiter for elvefiske ovanfor anadrom del av vassdraget, ikkje minst i Strandaelva som er attraktiv for flugefiske.


Generelle regler

I Vangsvatnet gjeld spesielle reglar sidan dette høyrer til anadrom strekning av vassdraget. Det er berre opna for fiske etter innlandsfisk. Generelt skal all villaks og sjøaure setjast ut att mest mogleg uskada. Om det vert fanga og avliva oppdrettslaks, skal det takast skjelprøve som skal leverast inn til Vangsvatnet grunneigarlag eller Voss Klekkeri. Villaksen i vassdraget er freda! Stang og snøre er tillatt heile året; frå land, båt og is. På anadrom strekning i Dyrvo og Joni og i og i 100-meters sone utanfor er det berre tillatt å fiske etter innlandsfisk i tida 15.4.-20.8. Dette gjeld også i Vosso frå Vangsvatnet og opp til første bru (ovanfor første bru er det eige sal av fiskekort for sjøaurefiske). Alt fiske innanfor 200 meter frå utløpet av Vangsvatnet er forbode heile året. Oterfiske er tillate i tida 15.5. til 15.7. Ikkje behov for å løyse fisketrygdavgift sidan Vangsvatnet berre er opna for innlandsfiske. Gratis fiske for born under 16 år.


Rapportering:

Vangsvatnet grunneigarlag vil at alle fangstar i vatnet skal rapporterast. Send sms eller ring mobilnr. 915 98 410. Hugs å informere om dato, fiskeslag, samla vekt og tal fiskar.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse Voss kommune ligg i indre del av Hordaland, og har fjellområder som grenser både til Sognefjorden og Hardangerfjorden. Kommunen har eit variert landskap med lågland, skogsområder og mykje fjell. Vossavassdraget er hovudvassdraget i kommunen, med ca 40 km anadrom strekning. Det er mange moglegheiter til turopplevingar i Voss kommune, der det for eksempel er flott å kombinere fotturar og fiske.

Foto: Liv Spilde

Fisking Liv Spilde.jpg
bottom of page